Uraanivoima

Savukoski

Paikkatietoikkuna.fi: Savukosken Sokli
YLE: Suomen valtauskartta selitteineen helmikuu 2013

Norjalaisen Yaran Soklin fosforikaivoshanke on vireillä

Soklin kaivoksessa on fosforimalmien lisäksi myös uraania ja toriumia. Lapin Kansassa 17.4.2008 julkaistun artikkelin mukaan: ”Soklin malmeissa on radioaktiivisia mineraaleja uraania, toriumia, radiumia ja poloniumia 10-100 -kertaisesti normaaliin maaperään verraten. Erityisesti aktiivista on alueen niobimalmi, missä on radioaktiivisia aineita 4000 becquerelliä (Bq/kg) kilossa.” ¹

Soklin alue on Nuorttijoen vesistön latva-aluetta. Yli-Nuortti, Soklioja, Tulppiojoki ja Sotajoki yhtyvät Nuorttijoeksi. Nuorttijoki laskee Venäjän puolelle Nuorttijärveen. Soklin alueen länsipuolella sijaitsevat Kemijoen latvaosat.

Suunnitellun kaivosalueen läheisyydessä sijaitsevat Törmäoja, Yli-Nuortti ja Ainijärven lehdot, jotka kuuluvat Natura 2000-verkostoon. Alueet ovat tärkeitä luontomatkailulle. Tuntumassa sijaitsevat Värriön luonnonpuisto sekä Urho Kekkosen kansallispuisto, joka on maamme suurimpia luonnonsuojelualueita. Lähiseuduilla on myös useita retkeilyreittejä, mm. UKK-reitti. Suunniteltu kaivosalue on poronhoitoaluetta. Se kuuluu Kemin-Sompion paliskunnalle, joka on paliskunnista suurin.

Lauri Siirama: The Sokli Project – englanninkielinen

Korvatunturin maassa Nuorttijokivarressa sijaitseva Soklin kaivoshanke on prosessissa ja YVA raporttia voivat kaikki kommentoida. Norjalainen Yara tekee päätöksen kaivoksen avaamisesta 2009 YVA raportin jälkeen.

Soklin kaivoksen YVA -raportti, joka on käsittelyssä

Lappilaiset Uraanivoimaa Vastaan -kansanliike: Kannanotto Soklin kaivoshankkeen vaihemaakun­takaavaan

Otteita Soklin hankkeen kuvauksesta

Soklissa on mm. fosfaattia, uraania, toriumia ja radiumia.

”Avolouhinta on suunniteltu alkavan vuonna 2012. Lisäksi selvitetään esiintymän sisältämien rautamineraalien sekä niobimalmien ja niiden sisältämien arvoaineiden (uraani, tantaali, torium) sekä vermikuliitin talteenottoa ja tuotantoa.” ²

Soklin kaivoksen jätteistä ja jätevesistä

“Kaikissa vaihtoehdoissa Sokliin rakennetaan malmin louhintaan liittyvät murskaus-, jauhatus-, huolto- ja varastorakennukset. Jos malmi myös rikastetaan Soklissa (VE1 ja VE3), rikastamo rakennetaan joko maan alle tai päälle. Rikastushiekan käsittely- ja varastointiallas sekä siihen liittyvä selkeytysallas rakennetaan Sotajoen laaksoon. Suunnitellun altaan laajuus on 20 km2 ja varastointitila 90 milj. m3. Rikastushiekasta erottuvan veden selkeytystä sekä vesistöön johdettavan veden säännöstelyä varten tarvittava allas on suunniteltu padottavaksi myös Sotajokilaaksoon. Altaassa on arvioitu tarvittavan vesitilavuutta selkeytykseen 5 milj.m3 ja säännöstelyyn 9 milj. m3 eli yhteensä 14 milj. m3. Kaivos- ja rikastamotoiminnassa muodostuvat prosessi- ym. vedet on suunniteltu johdettavaksi Vouhtusjokeen ja edelleen Kemijokeen.” ³

Lähteet:

 1. Lapin Kansa / Jorma Särkelä 17.4.2008 s. 24 “Sokli vaatisi jatkuvan säteilyvalvonnan”
 2. Lapin ympäristökeskus: Soklin kaivoshanke 2008.
 3. Lapin ympäristökeskus: Soklin kaivoshanke 2008.

Muu materiaali

 • YLE uutiset 18.5.2012: Häkämies ei usko, että Soklin myötä ulkomaille valui miljardeja
 • YLE uutiset 18.5.2012: Lannoiteyhtiö Yaraa epäillään lahjuksista
 • Lapin Kansa 27.2.2012: Savukoski haluaa hyötyä Soklista
 • YLE uutiset 17.2.2012: Yara otti vuoden aikalisän Soklissa
 • ELY-keskus: Soklin kaivoshanke, Savukoski, täydennys vaihtoehto 3:n osalta, malmin kuljetus Kovdoriin Venäjälle ja rikastus siellä
 • YLE uutiset 11.1.2012: Martilla yllätyksetön yva-tilaisuus
 • Lapin Kansa 12.1.2012: Kemin-Sompiolle veto-oikeus Sokliin
 • Lapin Kansa 1.6.2011: Soklista alkaa uusi vaihe
 • ProKaivos: Sokli – Savukosken fosfaattikaivoshanke
 • Tapani Veistola Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 3.4.2011: Sokli ja uusi kaivoslaki
 • Birthe Weijola 3.4.2011: Sokli-hankkeen kansainväliset ulottuvuudet
 • Senni Luosujärvi 3.4.2011: Viedäänkö Lapista malmia Venäjälle?