Uraanivoima

Käyttöhäiriöt uraanivoimaloissa

Uraanivoimalaitos päästää pieniä määriä radioaktiivisia aineita ilmaan ja veteen normaalikäytön aikana. Ilmaan päästetään jalokaasuja, jodia, aerosoleja, tritiumia ja hiilen radioaktiivista isotooppia C-14. Tritiumia ja fissio- ja aktivoimistuotteita päästetään veteen. Radioaktiiviset aineet kerätään, viivästetään ja suodatetaan ennen ympäristöön päästämistä. Lainsäädännössä on asetettu raja-arvot päästöille.(1

Valtioneuvoston päätöksen (395/1991) 9 ja 10 §:ssä määrätään seuraavaa:
Ydinvoimalaitoksen vuoden mittaisesta normaalista käytöstä väestön yksilölle aiheutuvan annossitouman raja-arvo on 0,1 mSv.

Loviisan ja Olkiluodon voimalaitoksen läheisyydessä on mitattu ajoittain radioaktiviisia tritium päästöjä mm. HELCOM:in toimesta.

Uraanivoimalan käytössä on kuitenkin aina riski, että tapahtuu häiriötilanteita tai onnettomuus, jonka seurauksena normaalipäästöt ylittyvät. Pohjoismaiden neuvoston kirjelmässä mainitaan uraanivoimaloiden normaalipäästöjen lisäksi ylimääräisiä radioaktiivisia päästöjä:

“Jatkuvasti kasvavien normaalien päästöjen ohella esiintyy toistuvia “ylimääräisiä” päästöjä, kuten Forsmarkin SFR-varastosta äskettäin peräisin olleet päästöt. Lisäksi on aina olemassa radioaktiivisia päästöjä aiheuttavan suuren merionnettomuuden riski, olkoonpa kyse sitten avomerellä uppoavasta radioaktiivisen aineen kuljetuksesta, josta peräisin olevat päästöt tihkuvat mereen pitkän ajan kuluessa, tai reaktorionnettomuudesta, jolla on välittömiä seurauksia.”(2

Forsmarkin uraanivoimalan matala- ja keskiaktiivisen jätteen varastosta huomattiin mm. kesällä 2005 vuotavan cesiumia sisältävää nestettä.

Heinäkuussa 2006 Forsmarkin uraanivoimala oli sähköhäiriön vuoksi lähellä onnettomuuden syntymistä. Turvajärjestelmien pettäminen johti reaktorin paineastian vedenpinnan laskuun.

STUK:

Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalaitoksen ykkösyksiköllä sattui 25.7.2006 sähköhäiriö, jonka yhteydessä paljastui voimalaitoksen varavoimajärjestelmistä suunnitteluvirheitä. Niiden takia osa turvallisuudelle tärkeitä akkuvarmennettuja sähkönsyöttöjä (ns. UPS) sammui ja varavoimageneraattoreista vain puolet toimi. Sen seurauksena muun muassa valvomon näyttölaitteista puolet pimeni 22 minuutin ajaksi. Laitoksen ohjaajat palauttivat laitokselle riittävän sähkönsyötön kytkemällä sen valtakunnan verkkoon vaihtoehtoista reittiä pitkin.(3

Uusien reaktorien turvallisuus

STUK:n mukaan uraanienergian käytön perustana OECD maissa on ollut laaja kansainvälinen yhteistyö, panostus tutkimustyöhön, yksityiskohtaiset turvallisuus vaatimukset ja riippumaton viranomaisvalvonta. Radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön pyritään estämään moninkertaisten esteiden avulla. Uusien uraanivoimalaitosten kehitystyössä on otettu entistä enemmän huomioon reaktorin sydämen sulamisen mahdollisuus ja sen seurausten rajoittaminen. Monien varmennusten kautta pyritään turvaamaan reaktorin turvallinen sammutus ja jäähdytys kaikissa tilanteissa, jotta sydämen sulaminen estettäisiin. Suomessa vaaditaan, ettei sydämen sulaminenkaan aiheuttaisi suuria radioaktiivisia päästöjä ympäristöön. Radioaktiivisia aineita purkautuisi suuria määriä ympäristöön vain, jos reaktori ja suojakuori vahingoittuisivat samanaikaisesti.(4

Nyt rakennettava Olkiluodon 3:n uraanivoimala on maailman suurin prototyyppi. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan Olkiluotoon rakennettavan reaktorityypin turvallisuutta tulisi vielä tutkia, koska polttoainesauvoja poltetaan pidempää kuin koskaan aiemmin. Yhdysvaltain turvallisuusviranomainen NRC:n keväällä 2008 julkaiseman tutkimuksen mukaan reaktorityypin turvallisuuskriteerit eivät täyty. Reaktorin polttoainesauvojen rakennevaatimuksia tulisi muuttaa. NRC pyrkii löytämään ongelmaan ratkaisun kolmevuotisessa selvityksessä. Suomi on kuitenkin päättänyt avata kyseisen reaktorityypin arviolta kolmen vuoden kuluttua.(5

Jos nykyaikaisessa ydinvoimalaitoksessa purkautuisi onnettomuuden seurauksena radioaktiivinen päästö, mahdollinen mox-polttoaineen käyttö lisäisi onnettomuuden vaikutuksia ympäristöön. Mox-polttoainetta saadaan korkea-aktiivisen ydinjätteen jälleenkäsittelystä. Mox-polttoaine on radioaktiivisempaa kuin perinteinen polttoaine, koska se sisältää myös plutoniumia. Näin onnettomuus Mox-polttoainetta käyttävästä reaktorista aiheutuva päästö olisi radioaktiivisempi kuin perinteistä uraanipolttoainetta käytettäessä. Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 voi käyttää myös mox-polttoainetta.(6

IAEA: Viimeisten 6-kuukauden aikana tapahtuneiden INES-ydinonnettomuusluokituksen mukaisten tilanteiden raportointisivusto

Lähteet:

1) Fennovoima: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
2) Pohjoismaiden neuvoston vasemmistososialistinen vihreä ryhmä: Jäsenehdotus toimenpiteistä Itämeren radioaktiivisen saastumisen torjumiseksi
3) STUK: Ruotsin ydinturvallisuusviranomainen SKI vaatii parannuksia Forsmarkin ydinvoimalaitokselle
4) STUK: Ydinvoimalaitosten turvallisuus, Stukin katsaus heinäkuu 2008
5) Hassi ja Hautala Tshernobylin muistopäivänä: Suomen ei pidä antautua uusiin ydinvoimaseikkailuihin
6) Ulla Klötzer: Säteilevä Tulevaisuus Osa 1 Atomit Rauhan Käytössä