Paikkatietoikkuna.fi: Kuusamon valtaustilanne - aineisto osin jäljessä Tukesin materiaalista

Uutta!
Siilasmajan Kilta: Ei uraanikultakaivosta Kuusamoon -sivustolla mm. valtauskartta selitteineen.
YLE: Suomen valtauskartta selitteineen helmikuu 2013


Kaivosseminaari Kitkajoen Käylässä

Kuusamon Kitkajoen Käylän seminaarissa 14.1. käsiteltiin kaivoslakia, eri kaivoshankkeiden tilannetta sekä erityisesti Kuusamon Kitkan, Rukan, Kitkajoen ja Oulangan uraanikultakaivoshanketta. Seminaarin kooste löytyy Kuusamon tilannetta seuraavalta sivustolta Ei uraanikultakaivosta Kuusamoon.


Kitkajärven itäpuolen kaivoshankkeet

Kuusamossa 1800-luvulla nimismiehenä toiminutta K. W. Planting:ia pidetään Lapin kultaryntäyksen alullepanijana. 1830-luvulla kultaa löydettiin Kemijoen varresta ja se toi etsijöitä myös Kuusamoon. Nimismies kuljetti virkamatkoillaan vaskoolia ja otti näytteitä. Intohimoinen kullanetsintä vei hänet lopulta Kittilään, jossa hän arveli olevansa lähimpänä suuria kultaesiintymiä. Toisten löytämä kulta sokaisi hänet siinä määrin, että hän väärensi valtaushakemuksen omiin nimiinsä. Useiden oikeudenkäyntien jälkeen hänet tuomittiin korvauksiin. Kuusamo näyttää olevan malmikuumeiden alkupesä, sillä juuri sieltä Kouvervaarasta, ovat yleiseen tietoisuuteen putkahtaneet ensimmäiset 2000-luvun uraanin louhintahankkeet.

Kouvervaaran alueella on kautta aikojen ollut useita kultaan liittyviä kaivosvaltauksia. Malmitutkimukset alkoivat 1957, jolloin Suomen Malmi aloitti alueella kultaesiintymien kartoittamisen. Työtä jatkoi 1970-luvulla Outokumpu Oy, joka vuonna 1978 löysi sieltä uraania sisältäviä lohkareita. Sitten esiintymästä kiinnostui Geologian tutkimuskeskus, joka selvitti uraanin ja muiden malmien esiintymistä vuoteen 1987. Kouvervaarasta löydettiin kultaa, kuparia ja kobolttia useilta alueilta, joissa osassa mukana oli myös uraania. Esiintymät todettiin tuolloin kannattamattomiksi ja kaivosajatuksesta luovuttiin. Tuolloin löydetyt malmialueet nimettiin valtausalueidensa mukaan: Kouvervaara 1 ja 2, Kesäniemi 1, Riihivaara 1 ja 2, Rovavaara 1 ja 2, Apajalahti 1, Lemmonlampi. Nykyään näistä Lemmonlampi kuuluu kaivospiiriin ja muut ovat valtauksia.

Kouvervaara 1:n ja 2:n tutkimuksissa ilmeni, että uraania esiintyy kapealla yli kolme kilometriä pitkällä alueella. Esiintymä on lähes yhtenäinen, mutta sen uraanipitoisuus on vaihteleva, 50- 2710 ppm. Yksittäiset uraanipitoisuudet voivat nousta 1.5 %:iin. Leveys vaihtelee muutamista senteistä muutamiin metreihin. Alueelle tehtiin 22 syväkairausreikää (1759 m) sekä 50 tutkimusojaa. Alueella arvioidaan olevan 50-90 tonnia uraania. Tutkimuksissa todettiin uraaniesiintymän jatkuvan koilliseen, jota varten valtausalueet Rovavaara 1 ja 2 perustettiin. Tutkimusten aikana ei alueilta kuitenkaan löydetty kuin matalia uraanipitoisuuksia. Samaan aikaan löydettiin myös Kouvervaara 2:n eteläpuolelta 100-150 metriä leveä ja 5 km pitkä harva uraanipitoinen lohkareikko, jonka alkuperä jäi lopulta epäselväksi. Lohkarealueen tutkimista varten haettiin valtaukset alueille Riihivaara 1 ja 2. Paikoin lohkareissa oli suuria uraanipitoisuuksia, mutta niiden alapuolisesta kalliosta uraani puuttui.

Kesäniemi 1- niminen valtausalue sijoittuu nimestään huolimatta Kouvervaaran itärinteelle, Kouvervaara 2:n pohjoispuolelle. Sieltä löytyi kobolttia, kultaa ja kuparia. Alueelle kaivettiin 19 ojaa (353 m) ja porattiin 34 reikää (4704 m). Kultaa arvioitiin esiintymässä olevan 630 kg, kuparia 3160 tonnia ja kobolttia 1580 tonnia. Uraania ei näytteissä mainita tuolloin olleen. Sittemmin alueen on vallannut Belvedere Resources Finland Oy, joka mainitsee alueelta myös uraanin. Se on kairannut alueelle 15 reikää (1420 m) lisää. Lemmonlammen kaivospiiriä hallitsee Polar Mining Oy. Esiintymässä on arveltu olevan 15 kg kultaa, 360 tonnia kuparia ja 270 tonnia kobolttia.

Yllämainitun valtaus- kaivospiiri ryppään pohjoispuolelle Holtinlahden itäpuolelle sijoittuu Säynäjävaaran valtaus, jota asiakirjoissa kutsutaan myös Kirkkolehdoksi. Sitä hallinnoi Belvedere Resources, joka etsii alueelta mm. kultaa ja uraania.


Kuusamon kultauraanihankkeen YVA-kuuleminen on alkanut

Asiakirjat löytyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen nettisivuilta tai alla olevista suoralinkeistä:

Polar Mining Oy: Kuusamon Kultakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

kappaleet 1-7
 • 1. TIIVISTELMÄ
 • Johdanto
 • Hankkeen kuvaus
 • Kaivoksen toiminnot
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Arviointimenetelmät
 • 2. JOHDANTO
 • 3. HANKKEESTA VASTAAVA
 • 4. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
 • 4.1 TAUSTA
 • 4.2 KUUSAMON MALMIESIINTYMÄT
 • 4.3 MALMIMETALLIT
 • 5. HANKKEEN JA SEN VAIHTOEHTOJEN KUVAUS
 • 5.1 HANKEVAIHTOEHTOJEN ESISELVITYS
 • 5.2 HANKKEEN SIJOITTUMINEN
 • 5.3 HANKEVAIHTOEHDOT
 • 5.4 SUUNNITTELUTILANNE JA TOTEUTUSAIKATAULU
 • 6. HANKKEEN TEKNINEN KUVAUS
 • 6.1 LOUHINTA
 • 6.2 MURSKAUS
 • 6.3 RIKASTAMO
 • 6.4 KEMIKAALIEN KÄSITTELY
 • 6.5 URAANIMINERAALIEN KÄSITTELY
 • 6.6 LASTAUKSET JA KULJETUKSET
 • 6.7 ENERGIA
 • 6.8 VESIEN KÄSITTELY
 • 6.9 JÄTTEET
 • 6.10 MELU, PÖLY, TÄRINÄ
 • 6.11 SULKEMINEN JA JÄLKITOIMENPITEET
 • 6.12 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
 • 6.13 YHTEENVETO HANKEVAIHTOEHDOISTA
 • 6.14 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN
 • 7. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
 • 7.1 YLEISTÄ
 • 7.2 ARVIOITAVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
 • 7.3 YVA-MENETTELYN OSAPUOLET
 • 7.4 ARVIOINNIN TARPEELLISUUS
 • 7.5 EHDOTUS VAIKUTUSALUEEN RAJAUKSEKSI
 • 7.6 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
 • 7.7 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN AIKATAULU
kappale 8-8.9
 • 8. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN KUVAUS
 • 8.1 MAANKÄYTTÖ
 • 8.2 ASUTUS
 • 8.3 VIRKISTYS
 • 8.4 ELINKEINOT
 • 8.5 IHMISTEN KIINNOSTUNEISUUS HANKKEESTA
 • 8.6 L IIKENNE
 • 8.7 MAISEMA
 • 8.8 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ
 • 8.9 MUINAIS- JA KULTTUURIHISTORIA
kappale 8.10
 • 8.10 LUONNONYMPÄRISTÖ
kappaleet 9-12
 • 9. ARVIOINTIMENETELMÄT
 • 10. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT
 • 11. SANASTO JA LYHENTEET
 • 12. LÄHTEET

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus otti vastaan kansalaisten mielipiteitä hankkeesta 31.5. saakka

GTK: Kaivosrekisterin karttapalvelu
Tukes: Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset
TEM: Kaivostoiminta ja malminetsintä
Paikkatieto: Kuusamon valtaustilanne (kartta jäljessä GTK:n valtausvaraustaulukosta)


YVA-KUULUTUS

Kuusamon kultakaivos, Kuusamo

Polar Mining Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee Kuusamon kultakaivoshanketta.

Polar Mining Oy on selvittänyt kaivostoiminnan aloittamista Kuusamon Juomasuon, Hangaslammen, Pohjasvaaran sekä Meurastuksenahon ja Sivakkaharjun kultaesiintymien alueilla. Kultakaivoksen toiminta perustuisi kultaesiintymien louhimiseen useista satelliittikaivoksista ja kullan rikastamiseen ns. keskusrikastamolla.

Louhittavan ja rikastettavan malmin määrä tulisi olemaan noin 500 000 tonnia vuodessa. Mahdollisen kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu vähintään viisi vuotta. Kullan lisäksi tutkimuksissa on selvitetty myös muiden metallien, kuten koboltin, kuparin, uraanin ja ns. harvinaisten maametallien esiintymistä. Kaivostoiminta voitaisiin käynnistää tarvittavien lupapäätösten jälkeen aikaisintaan vuonna 2013.

Hankkeessa on tarkoitus selvittää kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ns. pohjoisella ja eteläisellä louhinta-alueella sekä kolmessa eri vesistöalueille sijoittuvissa vaihtoehtoisissa rikastamon toteuttamispaikoissa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään kaivoshankkeen vaikutuksia muun muassa ihmisen kokemaan ympäristöön, vesistövaikutuksia, melu- ja pölyvaikutuksia sekä vaikutuksia elinkeinoelämään. Samoin selvitetään lisääntyvän raskaan liikenteen ympäristövaikutuksia.

Toteuttamisvaihtoehtoina esitetään selvitettäväksi seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Kaivostoimintaa ei käynnistetä alueella.
Vaihtoehto 1 (VE1A ja VE1B): Rikastus Juomasuolla.
Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Juomasuolla. Rikastushiekka-alue sijoittuu joko Hangaslammen itäpuolelle tai Pyöreälammen kohdalle.
Vaihtoehto 2 (VE2): Rikastus Salmijärven kaakkoispuolella.
Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Salmijärven alueella. Rikastushiekka-alue sijoittuu VT5:n länsipuolelle Salmijärven ja Kontiojärven väliin.
Vaihtoehto 3 (VE3A ja VE3B): Rikastus Kuusamon kaupungin jäteaseman alueella.
Kultamalmin louhinta tapahtuu louhinta-alueilla. Rikastus tapahtuu Kuusamon kaupungin jäteaseman alueella. Rikastushiekka-alue sijoittuu joko VT20:n länsipuolella Koivulammen ja VT20:n väliselle alueelle tai VT20:n itäpuolelle kaatopaikan eteläpuoleiselle alueelle.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 29.4 - 31.5.2011 virka- tai aukioloaikoina Kuusamon kaupungintalolla (Kaiterantie 22, Kuusamo), Posion kunnan kunnanvirastossa (Kirkkotie 1, Posio) sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) ja ELY-keskuksen Internet-sivulla osoitteessa: Kuusamon kultakaivos, Kuusamo.

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Mikko Lukkarinen, puh. 0400 180 586, sähköposti: mikko.lukkarinen(at)ely-keskus.fi . Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Polar Mining Oy, yhteyshenkilö Urpo Kuronen, puh. 040 300 7806, sähköposti: urpo.kuronen(at)dragonmining.fi. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy, yhteyshenkilö Riikka Tammivuori, puh. 040 763 7090, sähköposti: riikka.tammivuori(at)ramboll.fi


Kuusamon Kitkan Kouvervaaran uraanivaltaus kuulemiskierrokseen paikallisten mielipide. Kuulutus nähtävillä

Valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kouvervaaran uraanivaltauksesta


Euroopan suurimpana lähteenä tunnetun Kitkajärven länsirannoilla on
useita uraani- ja kultavaltauksia.


Euroopan Unionin direktiiveissä erityisen tarkkailun
kohteena olevaa tikankonttia (Cypripedium calceolus)
esiintyy useilla Kuusamon uraanivaltaus- ja varausalueilla.


Kuusamon Kouvervaaran uraanivaltausalueen rehevää kotkansiipilehtoa.
Keskustelufoorumi

Koillismaan kalastusfoorumi: Uraanikultakaivoshankkeet on saatava pysäytettyä!

Artikkeleja aiheesta

Koillissanomat 28.2.2012: Rukan kärkiyritykset Käylän kaivosta vastaan
Koillissanomat 27.2.2012: Teollisten työpaikkojen merkitys edelleen tärkeä
Kaleva 30.11.2011: Kuusamon uraani rahdataan ehkä muualle
Keskisuomalainen 30.11.2011: Uraani aiotaan poistaa ja kuljettaa muualle Kuusamon kultakaivoksesta
Keskisuomalainen 28.11.2011: Kuusamolla veto-oikeus kultakaivoshankkeessa
YLE uutiset 23.11.2011: Kuusamon uraani halutaan talteen
Suomen Luonto 17.11.2011: Rukalle ehkä uraanikaivos ja uraanirikastamo
Uusi Suomi mielipide 3.11.2011: Kuusamon kultauraanikaivos, matkailu sekä muut elinkeinot
Turun Sanomat 16.11.2011: Kultauraanikaivos tuhoaisi kansallisaarteen
Koillissanomat 16.9.2011: Molempia ei voi saada
Koillismaan uutiset 11.8.2011 s.14: Rukalla laajat alueet ja Kitkajoella Käylä-Säkkilä-Juuma väli vallattu, kaivospiirien laajennusta suunnitellaan, vaikka ne eivät ole YVA:n mukaan edes voimassa
Koillissanomat 12.7.2011: Pro Hanhikivi vastustaa Kuusamon uraanikaivoshanketta
Kaleva 30.6.2011: ELY-keskus vaatii lisäselvityksiä Kuusamon kultakaivoshankkeesta
YLE uutiset 30.6.2011: Kuusamon kultakaivoshankkeesta kaivataan lisätietoa
YLE uutiset 4.4.2011: Kuusamon kulta-alueen ympäristöarviointi alkuun
Koillismaan uutiset 5.8.2010: Kitkan ja Kitkajoen kultauraanikaivoshankkeet edelleen aktiivisia
YLE uutiset 29.11.2008: Kuusamo vastustaa kaivosta Rukan läheisyyteen
Koillissanomat 30.10.2008: Namura Finland Oy jätti uuden hakemuksen Kouvervaaran uraanialueelle
Koillismaan Uutiset 16.10.2008: Kuusamossa keskusteltiin uraanin riskeistä
Lehtileikkeitä 6.7.-7.8.2006: Kuusamon uraanivaltaukset